Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy artykułów biurowych, artykułów higienicznych oraz podstawowych artykułów spożywczych na potrzeby funkcjonowania biura Projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”.

Warszawa, 08/02/2013r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy artykułów biurowych, artykułów higienicznych oraz podstawowych artykułów spożywczych  na potrzeby funkcjonowania biura Projektu  „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”.

1.      ZAMAWIAJĄCY:

Era Ewaluacji Sp. z o.o.

Ul. Żurawia 26/4

00-515 Warszawa

 2.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Sukcesywne dostawy artykułów biurowych, artykułów higienicznych oraz podstawowych artykułów spożywczych na potrzeby funkcjonowania biura Projektu.

2. Wymagania Zamawiającego:
- wszystkie artykuły muszą być fabrycznie nowe, nienoszące znamion użytkowania, wolne od wad. Nie dopuszcza się materiałów regenerowanych,

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamawiane artykuły do biura Zamawiającego (w Warszawie).

3. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen jednostkowych nie wyższych niż podanych w ofercie przez cały czas trwania umowy. Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie będzie posiadał na stanie typu produktu, który brał pod uwagę przygotowując ofertę, zobowiązany jest w zamian dostarczyć inny produkt tego samego typu za cenę podaną w ofercie.
4. Przedmiotem zamówienia zakup będą przykładowe artykuły biurowe, higieniczne oraz spożywcze:

a)      Artykuły papiernicze w tym:

- Papier biały do drukarek o gramaturze nie mniejszej niż 80g/m2;

- Koperty samoprzylepne  C3, C4, C5, B5, B4, B3;

- Postity kolorowe w różnych rozmiarach (bloczki samoprzylepne);

- Papier do flipcharta o gramaturze nie mniejszej niż 80g/m2;

- Papier kolorowy (niebieski, żółty, zielony, czerwony, pomarańczowy) do drukarek o gramaturze nie mniejszej niż 80g/m2;

- Kartony wizytówkowe;

- Separatory (przekładki) kartonowe;

- Masa mocująca;

b)     Artykuły piśmiennicze w tym:

- Długopisy (cienkopisy) żelowe, kulkowe;

- Flamastry do flipchart, tablicy sucho-ścieralnej;

- Markery permanent;

- Zakreślacze;

- Ołówki;

c)      Nośniki danych w tym:

- Płyty CD oraz DVD;

- Pamięć flash 4 GB;

- Pamięć flash 16 GB;

d)     Akcesoria biurowe w tym:

- Segregatory dźwigniowe A4 75 cm;

- Segregatory dźwigniowe A4 50 cm;

- Koszulki na dokumenty A4 foliowe przezroczyste;

- Koszulki A4 wsuwane z boku z zakładką;

- Teczki tekturowe A4 z gumką o gramaturze nie mniejszej niż 400g/m2;

- Klipsy;

- Grzbiety do bindownicy i termobindownicy;

- Folia do bindowania;

- Identyfikatory z klipsem;

- Taśma maskująca;

- Taśma pakowa;

- Korektory taśmowe;

- Spinacze biurowe;

- Klej biurowy;

e)      Wyposażenie biurka w tym:

- Lampki biurkowe;

- Zszywacze;

- Dziurkacze;

- Rozszywacze;

- Nożyczki biurowe;

- Zszywki;

- Kalkulatory biurowe;

- Przyborniki na biurko;

f)       Artykuły higieniczne:

- Papier toaletowy;

- Ręczniki papierowe;

- Mydło w płynie;

- Worki na śmieci;

- Płyn do zmywania naczyń;

- Detergenty do sprzątania;

g)      Podstawowe artykuły spożywcze:

- Woda mineralna gazowana i niegazowana;

- Mleko;

- Herbata;

- Kawa;

- Cukier;

5. Zamawiający zastrzega możliwość składania zamówień na niewymienione wyżej artykuły.

6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- 30190000 – 7 – różny sprzęt i artykuły biurowe;

- 30192000 – 1 – wyroby biurowe;

- 30197000 – 6 – drobny sprzęt biurowy;

- 30234300 – 1 – płyty kompaktowe (CD);

- 30197644 – 2 – papier kserograficzny;

- 39800000 – 0 – środki czyszczące;

- 15830000 – 5 – cukier i produkty pokrewne;

- 15860000 – 5 – kawa, herbata i podobne produkty;

- 15980000 – 1 – napoje bezalkoholowe.

 III.               TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Usługa będzie świadczona przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

IV.               WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Sprzedawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać w swojej ofercie materiały i artykuły, wymienione w pkt. 2.4 niniejszego zapytania ofertowego.

V.                 DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZŁOŻENIU OFERTY:

Wypełniona oferta cenowa z wyszczególnieniem cen jednostkowych za wybrane artykuły, stanowiąca Załącznik 1 do zapytania ofertowego.

VI.               KRYTERIUM OCENY OFERTY:

We wszystkich częściach zamówienia kryteriami wyboru oferty jest cena brutto:

Lp. Kryterium Waga kryterium
1 Cena 100%

 

Sposób oceny ofert:

Wykonawca wypełni jednostkowymi cenami brutto formularz oferty. Ceną brutto oferty będzie suma jednostkowych cen za wskazane artykuły.

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

 

Cena ofertowa brutto oferty najtańszej / Cena ofertowa brutto oferty badanej X 100 = ilość punktów

VII.            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2. Wartość oferty musi być wyrażona w cenach brutto w PLN dla cen jednostkowych oraz całości zamówienia.

3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być ponumerowane.

 VIII.          TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę można składać w formie elektronicznej na adres: a.domanski@eraewaluacji.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Era Ewaluacji Sp. z o.o.

ul. Żurawia 26/4

00-515 Warszawa

2. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 22.02.2013r. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego lub dotarcie oferty na ww. adres e-mail.

3. Oferty złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.

 IX.               TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ:

1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego w terminie do 15.02.2013r. Pytania Oferenta muszą być sformułowane na piśmie i wysłane elektronicznie na adres e-mail: a.domanski@eraewaluacji.pl

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi i odeśle ją w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w zapytaniu.

 X.                  TRYB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:

1. Wszyscy Oferenci, którzy złożą swoje oferty zostaną powiadomieni o wynikach postępowania, a wybrany Oferent dodatkowo zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisana umowy.

2. Wyniki wyboru Oferenta zostaną wysłane najpóźniej w dniu 25.02.2013r.

XI. UWAGI:

1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Formularz ofertowy

zapytanie ofertowe – artykuły biurowe_luty2013