Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy usługi zaprojektowania okładki, składu i druku podręcznika dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”.

Warszawa, 13/10/2014r.

I.    ZAMAWIAJĄCY:
Era Ewaluacji Sp. z o.o.
Ul. Żurawia 26/4
00-515    Warszawa

II.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1.    Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowania okładki, skład i druk podręcznika „Różne drogi ewaluacji” pod redakcją Agnieszki Borek i Emilii Kowalczyk-Rumak, dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”.

2.    Przewidziane do wykonania czynności obejmują:
a) projekt okładki. Powinien być spójny z opracowaniem graficznym całości podręcznika, do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Projektowanie okładki wymagać będzie ścisłej współpracy (konsultacje i akceptacja) Wykonawcy z Zamawiającym. Ostateczny projekt okładki powinien być wykonany w okresie do 30 dni od dnia dostarczenia materiałów przez Zamawiającego;
b) skład (redakcja techniczna) podręcznika na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego w formie elektronicznej (format .doc lub .docx). materiały te zostaną dostarczone przez Zmawiającego  w terminie 1 dnia od daty podpisania umowy. Wykonanie składu wraz z opracowaniem graficznym nastąpi w okresie 15 dni od dnia dostarczenia materiałów przez Zamawiającego;
c) korekta językowa tekstu;
c) opracowanie graficzne tekstu, zdjęć, schematów, rysunków, według wzoru przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego. Zamawiający może udostępnić Oferentowi wzór w wersji elektronicznej opracowania graficznego na etapie przygotowywania ofert. Przekazanie wzoru odbywać się będzie drogą mailową na prośbę zainteresowanego przesłaną na adres e-mail podany do korespondencji (pkt. VIII.1.);
d) przekazanie Zamawiającemu podręcznika po składzie do końcowej akceptacji i korekty w formie elektronicznej (format .pdf) i naniesienie poprawek po korekcie dokonanej przez Zamawiającego. Zamawiający przeznaczy na dokonaną przez siebie korektę 7 dni;
e) przygotowanie do druku. Ostateczne przygotowany materiał do druku powinien być gotowy do 7 dni od ostatecznej korekty dokonanej przez Zamawiającego;
f) druk podręcznika z uwzględnieniem następujących parametrów:
- nakład – 2 500 egzemplarzy;
- format (netto): 170 mm x 240 mm;
- objętość: cały tekst liczy sobie objętości około 300 stron standardowego maszynopisu (1 800 znaków ze spacjami na stronie);
- rysunki: 23 rysunki kolorowe, włamane w tekst, rysunki zostaną dostarczone przez Zamawiającego, będą to rysunki typu: schematy, wykresy, grafy. Podpisy pod ilustracjami;
- tabelki: 33 tabelki, kolorowe, tabelki zostaną dostarczone przez Zamawiającego razem z tekstem. Podpisy pod tabelkami;
- zdjęcia: 5 zdjęć, Wykonawca będzie musiał zakupić prawa do wykorzystania zdjęcia w bezpłatnej publikacji jakim będzie podręcznik, zdjęcia muszą być związane z edukacją oraz każdorazowo konsultowane w Zamawiającym;
- okładka: twarda, karton jednostronnie powlekany z białym spodem, folia matowa, kolor 4 + 0, 300 g/m2, pionowa orientacja włókna, lakier punktowy;
- oprawa: klejona, szyta;
- środek: papier offset niepowlekany, o kremowym odcieniu bieli, gramatura 90-100 g/m2, kolor 4 + 4;
g) pakowanie podręczników – po 25 egzemplarzy, paczka z podwójnego papieru, z informacją o tytule i ilości egz. w paczce;
h) całość zamówienia zostanie wydrukowana i dostarczona do siedziby Zamawiającego w III równych ratach;
- maksymalny termin wykonania I partii usługi (800 szt.) – 35 dni od dnia podpisania Umowy;
- maksymalny termin wykonania II partii usługi (850 szt.) – 90 dni od dnia podpisania Umowy;
- maksymalny termin wykonania II partii usługi (850 szt.) – 120 dni od dnia podpisania Umowy.

3.    Realizacja zlecenia obejmuje ponadto:
a)    wykonanie przedmiotu zlecenia z własnych materiałów i terminową realizację usługi według zasad opisanych z Zapytaniu ofertowym;
b)    przekazanie Zamawiającemu podręcznika po składzie oraz końcowej po akceptacji i korekcie w formie elektronicznej (format .pdf) na płycie CD razem z I partą wydrukowanego materiału;
c)    dostarczenie wraz z wniesieniem we wskazane przez Zamawiającego miejsce opakowanego w sposób opisany w pkt. b zamówienia do biura Zamawiającego (ul. Żurawia 26 lok. 4 – I piętro, 00-515 Warszawa).

4.    Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 79810000-5 usługi drukowania
- 79822000-2 usługi składu
- 79823000-9 usługi drukowania i dostawy

III.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Usługa z uwzględnieniem terminów z pkt. II.2 Zapytania ofertowego musi być wykonana w całości ciągu 120 dni od dnia podpisania umowy.

IV.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.    O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy świadczą usługi opracowania graficznego, składu i druku w zakresie odpowiadającym zakresowi zlecenia opisanym w rozdziale 2 oraz posiadają niezbędne doświadczenie w realizacji podobnych zleceń. Niezbędne doświadczenie oznacza, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu projektu okładki, opracowaniu graficznym, składzie i druku książek/podręczników.
2.    O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

V.    KRYTERIUM OCENY OFERTY:
Kryterium: Cena brutto druku = 100 pkt.

Sposób oceny ofert:
Punkty za kryterium „Cena brutto druku” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

Cena ofertowa brutto oferty najtańszej / Cena ofertowa brutto oferty badanej X 100 = ilość punktów

VI.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym (maszynowym, komputerowym, etc.).
2.    Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3.    Do oferty zostanie dołączony wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 3 usług polegające na wykonaniu projektu okładki, opracowaniu graficznym, składzie i druku książek/podręczników, zgodnie z ich charakterystyką opisaną w pkt. IV, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje/rekomendacje).
4.    Wartość oferty musi być wyrażona w cenach brutto w PLN dla cen jednostkowych oraz dla całości zamówienia.
5.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6.    Zamawiający poprawi w ofertach błędy rachunkowe. Podstawą do poprawienia błędów rachunkowych będą ceny jednostkowe podane przez Oferentów.
7.    Złożenie oferty niepoprawnej formalnie (oferty wariantowej, bez podania cen brutto, nie wypełnionej we wszystkich częściach formularza ofertowego, nie odpowiadającej specyfikacji określonej w części II, bez wszystkich wymaganych załączników, etc.) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

VII.    TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1.    Ofertę można składać w formie elektronicznej na adres: a.domanski@eraewaluacji.pl lub pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście na adres:
Era Ewaluacji Sp. z o.o.
Ul. Żurawia 26/4
00-515 Warszawa
2.    Ofertę należy złożyć w/do dnia 27 października 2014r. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data dostarczenia oferty w siedzibie Zamawiającego lub dotarcie oferty na ww. adres e-mail. Oferty składane osobiście przyjmowane będą do godz. 16:00.
3.    Oferty złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.

VIII.    TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ:
1.    Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego w terminie do 20 października 2014r. Pytania Oferenta muszą być wysłane na adres e-mail: a.domanski@eraewaluacji.pl
2.    Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi i odeśle ją w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w zapytaniu.

IX.    TRYB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:
1.    Wszyscy Oferenci, którzy złożą swoje oferty zostaną powiadomieni o wynikach postępowania, a wybrany Oferent dodatkowo zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisana umowy.
2.    Wyniki wyboru Oferenta zostaną wysłane najpóźniej w dniu 31 października 2014r.

X.    UWAGI:
1.    Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
2.    Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
zapytanie ofertowe – skład i druk podręcznika

Formularz ofertowy