Zapytanie ofertowe dotyczące usług szkoleniowych w ramach projektu „Moje kompetencje – Twój sukces”

 Warszawa, 10/08/2017r.

Zapytanie ofertowe dotyczące usług szkoleniowych

w ramach projektu  „Moje kompetencje – Twój sukces”

 

 1. I.                    ZAMAWIAJĄCY:

Era Ewaluacji Sp. z o.o.

Ul. Kasprowicza 30/16

01-871 Warszawa

 

 1. II.                 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w ramach  projektu „Moje kompetencje – Twój sukces”, realizowanego przez Erę Ewaluacji Sp. z o.o. w partnerstwie z BRAS Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski / Niepubliczny Ośrodek, Doskonalenia Nauczycieli BRAS, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, Małgorzatę Osińską Nauczyciel XXI, w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja zamówienia obejmuje świadczenie usług rozumianych jako przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń metodami warsztatowymi dla trenerów specjalistów ds. wspomagania. Szkolenia realizowane są w ramach Projektu, który skierowany jest do 248 os., które docelowo udzielą wsparcia 744 szkołom/przedszkolom/placówkom. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania 744 szkół i przedszkoli w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, j. obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez przeszkolenie i doradztwo dla 248 osób pracujących w instytucjach wspomagania szkół.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zadania:

1. Zapewnienie kadry z odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji szkoleń i doradztwa

2. Przygotowanie szczegółowych planów i programów szkoleń odpowiadających wymogom określonym w ramowym programie szkoleń przygotowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach proj. pozakonkursowego pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych wraz z innymi zasobami szkoleniowymi.

3. Organizację i prowadzenie do końca 2017 r. szkoleń dla uczestników (specjalistów ds. wspomagania) w celu przygotowania ich do realizacji wspomagania w zakresach kompetencji określonych w PO WER.

4. Organizację i prowadzenie doradztwa dla uczestników w zakresie realizowanego szkolenia.

 

5. Udostępnienie na zasadzie otwartych zasobów edukacyjnych szczegółowych planów i programów szkoleń oraz innych niezbędnych zasobów szkoleniowych

Zamawiający planuje podpisać umowę z 3-4 trenerami.

Zamawiający poniżej podaje kwoty jakie maksymalnie może przeznaczyć na wynagrodzenia w ramach niniejszego zamówienia. Usługi będące przedmiotem zapytania ofertowego świadczone będą w oparciu o umowę zlecenie. Płatność następowała będzie po wykonaniu każdego szkolenia.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. 1.     Opracowanie szczegółowych planów i programów szkoleń

W ramach Zadania 1 projektu „Moje kompetencje – Twój sukces” zostaną opracowane szczegółowe plany i programy szkoleń. Będą one przygotowane przez trenerów zgodnie z wymaganiami określonymi w ramowych programach szkoleń i zostały opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego (pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych) tak aby wspomaganie placówek było prowadzone zgodnie z nowymi formami doskonalenia nauczycieli, określonymi w przepisach prawa oświatowego:

- rozporządzenie MEN z 29.09.2016 r. w sprawie PDN (Dz. U. poz. 1591)

- rozporządzenie MEN z 28.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych BP (Dz. U. poz.369)

- rozporządzenie MEN z 01.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych  PPP, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199).

Programy szkoleniowe będą przygotowane, tak aby w czasie organizowanych szkoleń niezależnie od miejsca, w którym będą organizowane wykorzystywać podobne formy i metody pracy, umożliwiające uczestnikom szkoleń nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego wspomagania w zakresie: rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, j. obcych), nauczania eksperymentalnego, poprzez wykorzystanie metody eksperymentu i innych metod aktywnych, kształtowania właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), wykorzystywania metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Wykonawcy wyłonieni w wyniku niniejszego zapytania ofertowego są zobowiązani do wzięcia udziału w dwóch z trzech dwudniowych  spotkaniach zespołu trenerskiego, których celem będzie zespołowe wypracowanie scenariuszy szkoleń, scenariuszy wspomagania i innych materiałów dla uczestników. Spotkania odbędą się w  Warszawie lub w bliskich okolicach Warszawy (do 20 km od Dworca Centralnego):

I spotkanie:  30-31.08.2017 (środa godziny: 12.00 – 19.00, czwartek godziny:  9.00 – 14.00)

II spotkanie: 08-09.09.2017  (piątek godziny: 12.00 – 19.00, sobota godziny:  9.00 – 14.00)

III spotkanie 29-30.09.2017 (piątek godziny: 12.00 – 19.00, sobota godziny:  9.00 – 14.00)[1]

Brak udziału trenera w min. 80% czasu przeznaczonego na spotkania w wyżej wymienionych terminach, oznacza niewywiązanie się trenera z umowy współpracy i skutkuje jej rozwiązaniem bez prawa do otrzymania wynagrodzenia.

Ponadto trenerzy są zobowiązani do udziału w dwóch dodatkowych spotkaniach zespołu w trakcie trwania projektu, związanych z tworzeniem scenariuszy szkoleń, ich ewaluacją i modyfikacją. Udział w spotkaniach zespołu nie jest płatny.  Trenerzy ponoszą koszt dojazdu, noclegu i wyżywienia we własnym zakresie.

 

 1. 1.     Szkolenia stacjonarne dla specjalistów ds. wspomagania

W ramach Zadania 2 projektu „Moje kompetencje – Twój sukces” szkolenia prowadzone będą dla specjalistów ds. wspomagania. Tematyka szkoleń umożliwi uczestnikom szkoleń nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego wspomagania w zakresie: rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, j. obcych), nauczania eksperymentalnego, poprzez wykorzystanie metody eksperymentu i innych metod aktywnych, kształtowania właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), wykorzystywania metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Szkolenie będzie prowadzone warsztatowymi metodami pracy.  Pojedyncze szkolenia odbędą się w ok. 20 osobowych grupach. Długość szkolenia: 72h dydaktyczne  zajęć stacjonarnych podzielonych na trzy zjazdy trzydniowe po 24 godziny dydaktyczne (łącznie 72 godziny). Między zjazdami odbędą się szkolenia elearningowe: dwa moduły po siedem godzin i jeden sześciogodzinny (łącznie 20 godzin).

Szkolenia realizowane są od października 2017 do połowy grudnia 2017.

Szkolenia stacjonarne organizowane są w okolicach Warszawy w odstępach ok. 3-4 tygodni, w ośrodkach zewnętrznych, których lokalizacja zależy od wyników zapytań ofertowych prowadzonych na wyłonienie dostawców usług hotelarskich. Szkolenia będą prowadzone wg poniższego harmonogramu:

Harmonogram szkoleń stacjonarnych

PIERWSZA GRUPA:

I zjazd – 28-30.09.2017

2 zjazd- 19-21.10.2017

3 zjazd – 30.11.-02.12.2017

 

DRUGA GRUPA

I zjazd – 26-28.10.2017

2 zjazd – 09-11.11.2017

3 zjazd – 14-16.12.2017

Każdy zjazd szkoleniowy będzie prowadzony wg następującego harmonogramu:

1 dzień od godziny 11.30 do 20.00

2 dzień od 9.00 do 20.15

3 dzień od 8.00 do 13.00

 

Oferent zobowiązany jest do podania w ofercie terminów dla przynajmniej jednej grupy szkoleniowej, wskazanych w harmonogramie szkoleń Projektu.

 

Oferent zobowiązuje się do udziału w spotkaniach zespołu trenerów:

1 dnia szkolenia od godziny 10.00 do 11.00.

3 dnia szkolenia od godziny 13.00 do 14.00.

 

Oferent wskaże w oświadczeniu przygotowanym wg załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego, w których terminach szkoleń deklaruje prowadzenie szkolenia stacjonarnego. Brak zadeklarowania wszystkich terminów zjazdów przynajmniej dla jednej grupy szkoleniowej spowoduje odrzucenie oferty.

 

Terminy szkoleń mogą ulec zmianie. Ewentualna zmiana będzie konsultowana z zatrudnionymi trenerami.

 

 

 1. 2.     Organizacja i prowadzenie doradztwa dla trenerów specjalistów ds. wspomagania

Usługi doradcze będą dotyczyły tematów wynikających z ramowych programów szkoleń opracowanych przez ORE ). Doradztwo będzie prowadzone na platformie www.doskonaleniewsieci.pl. i bezpośrednio w formie:

-        wsparcia przy nawiązywaniu współpracy z placówkami zainteresowanymi wsparciem sieci współpracy i samokształcenia

-        spotkań konsultacyjnych – indywidualnych i grupowych  z wykorzystaniem m.in. obserwacji koleżeńskiej, coachingu indywidualnego i zespołowego, superwizja, mentoring, tutoring, action learning.

Każda sieć będzie prowadzona przez jednego opiekuna sieci. Praca opiekunów sieci będzie nadzorowana przez superwizora. W ramach każdej sieci odbędzie się 6 spotkań grupowych po 6h .

Ponadto każdy uczestnik otrzyma 20h indywidualnego wsparcia od trenera.

Realizacja: 01.2018–02.2019 (bez wakacji)

*

Zamawiający zgodnie z budżetem Projektu nie może przeznaczyć na wynagrodzenie więcej niż:

 1. 155 zł brutto za godzinę dydaktyczną szkolenia stacjonarnego (koszt ten uwzględnia także pracę nad programami szkoleniowymi i materiałami edukacyjnymi).
 2. 90 zł brutto za godzinę dydaktyczną moderowania szkoleń e-learningowych
 3. 82,50 zł brutto za godzinę dydaktyczną w ramach prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia (prowadzenie działań na platformie doskonalenia oraz spotkań stacjonarnych)
 4. 90 zł brutto za godzinę dydaktyczną w ramach indywidualnego wsparcie uczestników przez trenera

Trenerzy ponoszą koszt dojazdu, noclegu i wyżywienia podczas szkoleń i doradztwa.

 

Słownik Zamówień (CPV):

80500000-9 – Usługi szkoleniowe

80521000-2 - Usługi opracowywania programów szkoleniowych

 

 1. III.               TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Usługa będzie świadczona w terminie sierpień 2017 – luty 2019 r.

 1. IV.               WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 2. Oferty mogą składać osoby fizyczne jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie szkoleń, posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
  1. O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Wszyscy oferenci muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienie. Zamawiający rozumie przez to spełnienie poniższych wymagań:

Kryteria dostępu

 1. A.    Wymagania formalne

Wykształcenie wyższe magisterskie – opis spełnienia wymagania: nazwa uczelni, kierunek studiów, rok  uzyskania dyplomu

a)      Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej  – opis: nazwa pracodawcy, stanowisko, okres zatrudnienia

b)     Formalne przygotowanie do pracy trenera – opis: certyfikat trenera lub zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych/kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich nazwa studiów podyplomowych/kursów/szkoleń, data ukończenia szkolenia/ kursu, instytucja wystawiająca certyfikat/ zaświadczenie, liczba godzin (minimum 120 godzin dydaktycznych w ramach kursu/ szkolenia).

 

 1. B.    Wymagania merytoryczne:

c)      Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów, w tym co najmniej 50 godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych w różnych obszarach pracy szkoły – opis: co najmniej 300 godzin dydaktycznych w ciągu ostatnich 3 lat – tytuły szkolenia, zakres tematyczny, uczestnicy, instytucja organizująca dane szkolenie, rok, liczba godzin

d)     Doświadczenie w opracowaniu scenariuszy min. 6 szkoleń (trwających co najmniej 20h dydaktycznych każde) i materiałów szkoleniowych dla pracowników systemu oświaty – opis: Nazwa opracowanego materiału, zakres tematyczny, instytucja zlecająca, liczba godzin szkolenia.

e)       Doświadczenie w zakresie wspomagania szkół, rozumianego zgodnie z zapisami prawnymi[2] – w roli osoby prowadzącej bezpośrednio wspomaganie szkół/przedszkoli (w sumie min. 120 godzin) lub doświadczenie w roli trenera na szkoleniu pracowników systemu wspomagania lub dyrektorów szkół/przedszkoli w zakresie wspomagania szkół w rozwoju.

Ocena spełnienia powyższych wymagań zostanie zweryfikowana na podstawie wypełnionej oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego. Niespełnienie któregoś z kryteriów dostępu wiąże się z odrzuceniem oferty.

Kryteria oceny oferty

Poza wykazaniem spełniania kryteriów dostępu, od oferentów oczekuje się przedstawienia dodatkowych materiałów, które będą podlegać ocenie:

a)      Opis wybranego procesu wspomagania szkoły (który trwał minimum 3 miesiące) w roli osoby prowadzącej bezpośrednio wspomaganie szkół/przedszkoli lub doświadczenie w roli trenera na szkoleniu pracowników systemu wspomagania lub dyrektorów szkół/przedszkoli w zakresie wspomagania szkół w rozwoju.

b)      Scenariusz szkolenia dla pracowników systemu oświaty. Kandydaci proszeni są o przesłanie przykładu scenariusza szkolenia, którego są autorami/ autorkami. Scenariusz będzie podlegać ocenie i powinien obejmować zajęcia warsztatowe dla pracowników systemu edukacji trwające minimum  6 h.

c)       Scenariusz szkolenia e-learningowego. Kandydaci proszeni są o przesłanie przykładu scenariusza szkolenia, którego są autorami/ autorkami. Scenariusz będzie podlegać ocenie i powinien obejmować jedną sesję szkoleniową.

d)     Opis procesowego wspomagania dla szkół lub pracowników systemu Oferent opisze jeden proces wspomagania trwającymi minimum 3 miesiące, który przeprowadził/a w okresie nie wcześniejszym niż 5 lat przed dniem upływu terminu składania ofert.

e)      Krótkiego listu motywacyjnego Oferenta (max 1800 znaków ze spacjami).

f)       Udziału w szkoleniach prowadzonych w ramach projektów PO KL (Działanie 3.3.Priorytet III, ORE):

 1. System doskonalenia  nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół
 2. Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach

 

 1. V.                 DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZŁOŻENIU OFERTY:
 2. Wypełniona oferta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

 1. VI.               KRYTERIA OCENY OFERTY:
Lp. Kryterium Maksymalna ilość punktów
1 Średnia stawka wynagrodzenia brutto dla trenera  za jedną godzinę dydaktyczną

10 pkt.

2 Opis wybranego procesu wspomagania

30 pkt.

3 Scenariusz szkolenia warsztatowego

30pkt.

4 Scenariusz sesji e-learningowej

30 pkt.

5 Motywacja do prowadzenia szkoleń dla trenerów specjalistów ds. wspomagania

20 pkt.

6 Udział w szkoleniu w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”

10 pkt.

7 Udział w szkoleniu w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”

10 pkt

RAZEM

140 pkt.

 

 

 

 

 

 1. VII.            SPOSÓB OCENY OFERT:
 2. Punkty za kryterium „Średnia stawka wynagrodzenia brutto dla trenera za jedną godzinę dydaktyczną” w kryterium nr 1 zostaną obliczone wg następującego wzoru:

 

Cena ofertowa brutto oferty najtańszej

X 10 = ilość punktów

Cena ofertowa brutto oferty badanej

 

Cena ofertowa zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

A+B+C+D / 4 = cena ofertowa

gdzie:

A – oznacza cenę podaną za godzinę dydaktyczną szkolenia stacjonarnego

B – oznacza cenę za godzinę dydaktyczną moderowania szkoleń e-learningowych

C – oznacza cenę za godzinę dydaktyczną w ramach prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia (prowadzenie działań na platformie doskonalenia oraz spotkań stacjonarnych)

D – oznacza cenę za godzinę dydaktyczną w ramach indywidualnego wsparcie uczestników przez trenera

 

 

 1. Punkty w kryterium „Opis wybranego procesu wspomagania” (max 1800 znaków), Maksymalna liczba pkt., które Zamawiający przyzna  łącznie w tym kryterium to 30 pkt. Punkty te będą przyznawane według następującej metodologii:

Oferent na formularzu opisze  jeden proces wspomagania, który przeprowadził/a w okresie nie wcześniejszym niż 5 lat przed dniem upływu terminu składania ofert. Zamawiający przyzna od 0 do 30 pkt. :

a)      Tematykę wspomagania, biorąc pod uwagę jego zgodność z tematyką i celami szkoleń dla trenerów specjalistów ds. wspomagania. Im wyższa zgodność tym więcej pkt. Zamawiający maksymalnie może przyznać  10 pkt.

b)     Sposób angażowania nauczycieli w proces wspomagania. Im skuteczniejsze metody angażowania tym więcej pkt. Zamawiający maksymalnie może przyznać  10 pkt.

c)      Rezultat/y wspomagania. Im bardziej konkretny/e rezultat/y tym więcej pkt. Zamawiający maksymalnie może przyznać  10 pkt.

 

 

 1. Punkty w kryterium „Scenariusz szkolenia warsztatowego”, Maksymalna liczba pkt., które Zamawiający przyzna  łącznie w tym kryterium to 30 pkt. Punkty te będą przyznawane według następującej metodologii:

Za zróżnicowanie metodologiczne poszczególnego szkolenia Zamawiający przyzna od 0 do 10 pkt., gdzie za brak zróżnicowania metodologicznego nie przyzna punktu, natomiast za wysoki poziom zróżnicowania przyzna 10 pkt.

a)      Za aktywizujące metody szkoleniowe Zamawiający przyzna od 0 do 10 pkt., gdzie za brak aktywizujących metod szkolenia nie przyzna punktu, natomiast za wysoki poziom aktywizujących metod szkoleniowych przyzna 10 pkt.

b)     Tematykę szkolenia, biorąc pod uwagę jego zgodność z tematyką i celami szkoleń dla trenerów specjalistów ds. wspomagania. Im wyższa zgodność tym więcej pkt. Zamawiający maksymalnie może przyznać  10 pkt.

 

 1. Punkty w kryterium „Scenariusz szkolenia e-learningowego”. Maksymalna liczba pkt., które Zamawiający przyzna  łącznie w tym kryterium to 30 pkt. Punkty te będą przyznawane według następującej metodologii:

a)      Za zróżnicowanie metodologiczne Zamawiający przyzna od 0 do 10 pkt., gdzie za brak zróżnicowania metodologicznego nie przyzna punktu, natomiast za wysoki poziom zróżnicowania przyzna 10 pkt.

b)     Za aktywizujące metody szkoleniowe Zamawiający przyzna od 0 do 10 pkt., gdzie za brak aktywizujących metod szkolenia nie przyzna punktu, natomiast za wysoki poziom aktywizujących metod szkoleniowych przyzna 10 pkt.

c)      Tematykę szkolenia, biorąc pod uwagę jego zgodność z tematyką i celami szkoleń dla trenerów specjalistów ds. wspomagania. Im wyższa zgodność tym więcej pkt. Zamawiający maksymalnie może przyznać  10 pkt.

 

 1. Punkty w kryterium „Motywacja do prowadzenia szkoleń dla trenerów specjalistów ds. wspomagania”, zostaną przyznane przez Zamawiającego na podstawie oceny krótkiego listu motywacyjnego, który zostanie napisany na formularzu przez Oferenta. Maksymalna liczba pkt., które Zamawiający przyzna  w tym kryterium to 20 pkt. Punkty te będą przyznawane według następującej metodologii:

a)      spójność wartości i celów kandydata z wartościami i celami projektu – Zamawiający przyzna od 0 do 10 pkt., gdzie za brak za brak spójności nie przyzna punktu, natomiast za wysoki poziom spójności przyzna 10 pkt.

b)     poziom rozumienia problematyki wspomagania. Zamawiający przyzna od 0 do 10 pkt., gdzie za brak rozumienia problematyki wspomagania nie przyzna punktu, natomiast za wysoki poziom rozumienia problematyki wspomagania przyzna 10 pkt.

 

 1. Punkty w kryterium „Udział w szkoleniu w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, zostaną przyznane przez Zamawiającego na podstawie informacji podanej przez Oferenta w Ofercie cenowej. Zamawiający przyzna 10 pkt. Oferentowi, który zaznaczy w Ofercie informację że brał udział w takim szkoleniu.

 

 1.  Punkty w kryterium „Udział w szkoleniu w ramach projektu Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach, zostaną przyznane przez Zamawiającego na podstawie informacji podanej przez Oferenta w Ofercie cenowej. Zamawiający przyzna 10 pkt. Oferentowi, który zaznaczy w Ofercie informację że brał udział w takim szkoleniu.

 

 1. VIII.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki muszą być ponumerowane.
 6. Nie będę rozpatrywane oferty, które nie spełniają kryteriów dostępu w postępowaniu, opisanych w punkcie IV.

 

 1. IX.               TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
 2. Ofertę można składać w formie elektronicznej na adres: szkolenia@eraewaluacji.pl, lub pocztą tradycyjną listem poleconym na adres:

Era Ewaluacji Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 30/16

01-871 Warszawa

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 18 sierpnia 2017r.O terminie wpłynięcia oferty decyduje data dotarcie oferty na ww. adres e-mail (w przypadku składania ofert w formie elektronicznej) lub data odbioru oferty w biurze Zamawiającego (w przypadku składania ofert za pośrednictwem operatora pocztowego.
 2. Zamawiający nie przewiduje przyjmowania ofert  składanych osobiście.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. X.                  TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ:
 2. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego w terminie do 14 sierpnia 2017r. Pytania Oferenta muszą być sformułowane na piśmie i wysłane elektronicznie na adres e-mail: szkolenia@eraewaluacji.pl
 3. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi i odeśle ją w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w zapytaniu.

 

 1. XI.               TRYB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:
 2. Wszyscy Oferenci, którzy złożą swoje oferty zostaną powiadomieni o wynikach postępowania, a wybrany Oferent dodatkowo zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisana umowy.
 3. Wyniki wyboru Oferenta zostaną wysłane najpóźniej w dniu 25 sierpnia 2017r.

 

 1. XII.             UWAGI:
 2. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
 • oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

Oferta dotycząca usług szkoleniowych w ramach projektu 

„Moje kompetencje – Twój sukces”.

 

Imię i nazwisko / nazwa podmiotu
Adres mailowy
Telefon

 

 

 1. I.                   Oświadczenie o spełnianiu wymagań formalnych

Oświadczam, że spełniam następujące wymagania formalne:

 1. 1.      Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie
Nazwa uczelni
Kierunek studiów
Rok  uzyskania dyplomu

 

 1. 2.      Posiadam minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w szkole/przedszkolu/placówce oświatowej:
Nazwa pracodawcy[3]
Stanowisko
Okres zatrudnienia

 

 1. 3.      Mam formalne przygotowanie do pracy trenera, które poświadczyć mogę

A)    certyfikatem

Nazwa certyfikatu
Instytucja wystawiająca certyfikat

 

Lub

B)    Zaświadczeniem ukończenia studiów podyplomowych/kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenerskich nazwa studiów podyplomowych/kursów/szkoleń, data ukończenia, data ukończenia szkolenia/ kursu, instytucja wystawiająca certyfikat/ zaświadczenie, liczba godzin (minimum 120 godzin dydaktycznych w ramach kursu/ szkolenia).

Nazwa studiów podyplomowych/ kursów/ szkolenia z zakresu umiejętności trenerskich

 

Instytucja wydająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/kursu
Liczba godzin kursu/ szkolenia (min. 120 h dydaktycznych)

 

 1. 4.      Posiadam doświadczenie z zakresy wspomagania w postaci doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty z zakresu zagadnień związanych z kształtowaniem wybranych kompetencji kluczowych u uczniów (co najmniej 300 godzin dydaktycznych w ciągu ostatnich 3 lat), w tym co najmniej 50 godzin dydaktycznych szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych w różnych obszarach pracy szkoły
Tytuł szkolenia Zakres tematyczny Uczestnicy Instytucja organizująca dane szkolenie Rok Liczba godzin

 

 

 1. 5.      Mam doświadczenie w opracowaniu scenariuszy min. 6 szkoleń (trwających co najmniej 20h dydaktycznych każde) i materiałów szkoleniowych dla pracowników systemu oświaty – opis:
Tytuł szkolenia Nazwa opracowywanego materiału Zakres tematyczny Instytucja organizująca dane szkolenie Rok Liczba godzin

 

 

 

 1. II.               Oferta cenowa
Zadanie trenerskie Stawka za godzinę dydaktyczną – butto zł.
Szkolenie stacjonarne
Moderowanie szkoleń e-learningowych
Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia (prowadzenie działań na platformie doskonalenia oraz spotkań stacjonarnych)
Indywidualne wsparcie uczestników przez trenera

 

 

 1. III.            Materiały dodatkowe podlegające ocenie[4]
 2. A.     Opis wybranego procesu wspomagania (max 1800 znaków)

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. B.     Scenariusz szkolenia warsztatowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. C.      Scenariusz sesji e-learningowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. D.     List motywacyjny na temat prowadzenia szkoleń dla trenerów specjalistów ds. wspomagania (max 1800 znaków)

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. E.      Oświadczenie udziału szkoleniach prowadzonych w ramach projektów PO KL (Działanie 3.3.Priorytet III, ORE):
Tak/ nie
System doskonalenia  nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach

 

……………………………………………………………………

(podpis Oferenta lub osoby upoważnionej)

…………………………………

(data, miejscowość)

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

OŚWIADCZENIA

 

 1. Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta jest ważna przez 30 dni licząc od dnia, w którym mija termin składania ofert.

 

 1. Akceptuję warunki umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, a która zostanie podpisana w przypadku wybrania mojej oferty.

 

 1. Oświadczam, że nie łączą mnie z Zamawiającym powiązania kapitałowe oraz osobowe. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty, zobowiązuję się do[5]:
Poprowadzenia  I grupy szkoleniowej: I zjazd – 28-30.09.2017, 2 zjazd- 19-21.10.2017, 3 zjazd – 30.11.-02.12.2017 i do udziału w spotkaniach zespołu trenerów w pierwszym dniu każdego zjazdu szkoleniowego w godzinach 10.00 – 11.00 oraz w trzecim dniu każdego zjazdu szkoleniowego w godzinach 13.00-14.00.

Tak/ Nie[6]Poprowadzenia II grupy szkoleniowej: I zjazd – 26-28.10, 2 zjazd – 09-11.11, 3 zjazd – 14-16.12 i do udziału w spotkaniach zespołu trenerów w pierwszym dniu każdego zjazdu szkoleniowego w godzinach 10.00 – 11.00 oraz w trzecim dniu każdego zjazdu szkoleniowego w godzinach 13.00-14.00.

Tak/ Nie[7]

 

 1. Oświadczam, że zobowiązuję się do udziału w spotkaniach trenerów poświęconych wypracowaniu scenariuszy szkoleń i materiałów edukacyjnych, które odbędą się w Warszawie lub nie dalej niż 20 km od Warszawy:
I spotkanie:  30-31.08.2017 (środa godziny: 12.00 – 19.00, czwartek godziny:  9.00 – 15.00) Tak/ Nie[8]
II spotkanie: 08-09.09.2017  (piątek 12.00 – 19.00, sobota godziny:  9.00 – 15.00) Tak/ Nie[9]

 

 1. Oświadczam, że zobowiązuję się do pokrywania kosztów swojego dojazdu na szkolenia i spotkania zespołu trenerów wraz z kosztami noclegu i wyżywienia.

 

……………………………………………………………………

                                                                                                                             (podpis Oferenta lub osoby upoważnionej)

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

Numer umowy

…/…/2017/POWER

                                                                                              Warszawa, dnia … …………… 2017

UMOWA ZLECENIA

zawarta  w dniu …. …………… 2017 pomiędzy Erą Ewaluacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprowicza 30/16, 01-071 Warszawa, KRS pod numerem 0000309363, REGON 141386958, NIP 1181949210, zwaną dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez Tomasza Kochana -  Wiceprezesa Zarządu,

a

…………………………………….., zwaną/nym dalej „Zleceniobiorcą”, zamieszkałą/łym przy ul. ………… … ., …-….. ……………,

Zwanymi dalej „Stronami”

§ 1

 1. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do należytego wykonania zlecenia i zobowiązuje się wykonać je z należytą starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania prac objętych niniejszym zleceniem, a także zasad etyki zawodowej oraz dbając o interesy Zleceniodawcy.
 2. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać prace polegające na:

a)       Opracowaniu szczegółowych planów i programów szkoleń podczas spotkań zespołu trenerów projektu

b)      Przeprowadzeniu szkolenia stacjonarnego dla specjalistów ds. wspomagania

c)       Organizacji i prowadzeniu doradztwa dla trenerów specjalistów ds. wspomagania

d)      Udziale w dwóch spotkaniach zespołu projektu

Prace te będą realizowane w projekcie „Moje kompetencje – Twój sukces”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Zakres obowiązków Zleceniobiorcy obejmuje w szczególności:

a)       Przeprowadzenie szkoleń eksperckich (w formie wykładów i ćwiczeń) w grupach liczących ok. 20 osób, wedle modułów tematycznych wypracowanych przez zespół trenerów i zaakceptowanych przez Zleceniodawcę.

b)      Prowadzenie list obecności uczestników i przekazanie ich Zleceniodawcy.

c)       Uczestniczenie w spotkaniach organizacyjnych i merytorycznych całego zespołu trenerów projektu

d)      Zbierane od uczestników pytań związanych z przebiegiem i programem szkolenia i przekazywanie ich Zleceniodawcy.

e)       Przygotowywaniu i opiniowanie programów szkoleniowych i materiałów szkoleniowych

f)        Pomaganie w rozwiązywaniu bieżących problemów zgłaszanych przez uczestników.

g)       Uczestniczenie w ewaluacji programów szkoleniowych.

h)      Zwrot po szkoleniu powierzonych pomocy szkoleniowych i niewykorzystanych materiałów szkoleniowych do recepcji szkolenia.

 1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności dla zrealizowania przedmiotu umowy określonego w ust. 2 – 3.
 2. Działania będą prowadzone od sierpnia 2017 do lutego  2019. Zleceniobiorca przyjmie konkretne terminy realizacji szkoleń stacjonarnych na podstawie kalendarza szkoleń przedstawionego przez Zamawiającego.
 3. Zleceniobiorca przeprowadzi szkolenia, o których mowa w ust. 2-3, w oparciu o program szkoleń dostarczony przez Zleceniodawcę.
 4. Miejsce szkoleń zostanie wskazane Zleceniobiorcy najpóźniej na 5 dni przed terminem rozpoczęcia szkoleń.
 5. Zleceniodawca nie zapewnia Zleceniobiorcy noclegu i wyżywienia w czasie szkolenia.
 6. Zleceniodawca nie pokrywa Zleceniobiorcy kosztów związanych z dotarciem do miejsca prowadzenia szkoleń.

§ 2

 1. Za wykonanie zleconych prac w zakresie, o których mowa w §1 ust. 2-3, Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w kwocie:

…………….. zł brutto (………………. Zł 00/100) za godzinę dydaktyczną szkolenia stacjonarnego

…………….. zł brutto (………………. Zł 00/100) za godzinę dydaktyczną moderowania szkoleń e-learningowych

…………….. zł brutto (………………. Zł 00/100) za godzinę dydaktyczną prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia (prowadzenie działań na platformie doskonalenia oraz spotkań stacjonarnych)

…………….. zł brutto (………………. Zł 00/100) za godzinę dydaktyczną indywidualnego wsparcia uczestników przez trenera

przy czym godzina dydaktyczna rozumiana jest jako 45 min.

 1. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni po przyjęciu pracy i przedstawieniu przez Zleceniobiorcę poprawnie wystawionego rachunku, o ile na wydzielonym rachunku projektu będą się znajdowały środki przekazane Zleceniodawcy w ramach umowy partnerskiej.
 2. Przyjęcie pracy będzie następowało zgodnie z zapisami §4.

§ 3

 1. Do wynagrodzenia stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 2. Kwoty wskazane w § 2 ust. 1 co do zasady są kwotami brutto brutto, co oznacza, że od kwot tych zostaną potrącone wszystkie należne składki zarówno leżące po stronie Zleceniobiorcy jak i Zleceniodawcy, co uwarunkowane jest aktualną sytuacją Zleceniobiorcy na rynku pracy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Zleceniodawcy o zmianie swojego statusu na rynku pracy (np. podjęcie/ustanie innego zatrudnienia, założenie/zawieszenie/likwidacja działalności gospodarczej, pobieranie emerytury itp.). Potwierdzeniem ww. faktów będzie ponowne wypełnienie oświadczenia do celów podatkowych i ZUS.

 

§ 4

 1. Zleceniobiorca na żądanie Zleceniodawcy w każdym czasie udzieli mu informacji o przebiegu wykonywania zlecenia.
 2. Przyjęcie wykonanej pracy będzie następowało poprzez akceptację (podpisanie) przez koordynatora merytorycznego dziennika zajęć (w części Zrealizowany program zajęć) potwierdzającego przeprowadzenie określonej liczby godzin szkoleniowych, zgodnie z tematyką szkolenia, podpisanie protokołu odbioru przez koordynatora merytorycznego.

§ 5

 1. Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, jeśli nie wykonywał zlecenia.
 2. Zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, jeśli wykonywał zlecenie nienależycie, w szczególności niezgodnie z programem szkolenia, o którym mowa w  §1 ust. 6.
 3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonała swoich obowiązków lub wykonała je nienależycie wskutek okoliczności niezależnych od niej, tj. okoliczności, o których nie wiedziała i nie mogła ich przewidzieć lub którym nie mogła zapobiec pomimo dołożenia najwyższej staranności.
 4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt szkoleniowy (m.in. laptop, rzutnik multimedialny, mikrofon, aparat fotograficzny i inne). W razie uszkodzenia sprzętu szkoleniowego z winy Zleceniodawcy, zobowiązany jest on do pokrycia kosztów naprawy.

§ 6

 1. Zleceniodawca  przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy przy zachowaniu niezmiennej ceny, w przypadku:
  1. zmiany terminu realizacji szkolenia ze względu na przyczyny leżące po stronie Zleceniodawcy, dotyczące w szczególności braku środków przeznaczonych na realizację zamówienia (np. wynikające z decyzji organów władzy publicznej) oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny będące konsekwencją zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez „siłę wyższą” (definicja „siły wyższej” znajduje się w §7). O zmianie terminu Zleceniodawca  powiadomi Zleceniobiorcę ze stosownym wyprzedzeniem;
  2. zmiany ośrodka szkoleniowego;
  3. realizacji innych działań w projekcie.

§ 7

 1. Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec.
 2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana.

§ 8

 1. Każda ze Stron zachowuje prawo wypowiedzenia umowy z 30 dniowym okresem wypowiedzenia.
 2. Z ważnych powodów umowa może być wypowiedziana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Ważnymi powodami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności niewywiązywanie się z zakresu obowiązków określonych w §1 ust. 3.
 4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wywiera skutki, jeśli zostało złożone na piśmie.

§ 9

 1. Zleceniobiorca nie jest w okresie obowiązywania umowy, pracownikiem instytucji uczestniczących
  w realizacji PO, tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
 2. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, iż wydatki związane z jego wynagrodzeniem w ramach projektu „Moje kompetencje – Twój sukces” będą kwalifikowalne o ile:

a)       obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie,

b)      łączne zaangażowanie zawodowe Zleceniobiorcy w realizację wszystkich projektów finansowanych
z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie;

c)       wykonanie zadań przez Zleceniobiorcę będzie potwierdzone sporządzonym przez nią protokołem, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin
w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie, z wyłączeniem przypadku, gdy Zleceniobiorca wykonuje zadania na podstawie stosunku pracy, a dokumenty związane z tym zaangażowaniem wyraźnie wskazują na godziny pracy oraz z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje zadania na podstawie umowy o dzieło.

 

Zleceniobiorca oświadcza, że spełnia warunki o których mowa w lit. a i b. i przyjmuje do wiadomości, że jeśli okaże się w trakcie realizacji przedmiotowej umowy, iż któryś z warunków nie został spełniony, to wynagrodzenie nie będzie kwalifikowalne, co oznacza brak wypłaty za całość lub część godzin.

§ 10

Zleceniobiorca przewiduje kary umowne za nieprzestrzeganie warunków umowy lub nienależyte wykonanie umowy.

Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć przede wszystkim:

a)       nieprzestrzeganie harmonogramu szkoleń – 20% wartości każdego szkolenia, bez prawa do wynagrodzenia za dane szkolenie;

b)      brak przedkładania dokumentów wymaganych przez Zamawiającego;

Za zerwanie umowy bez okresu wypowiedzenia i z winy leżącej po stronie Zleceniobiorcy, zapłaci on karę umowną w wysokości 100% zaplanowanych do realizacji przez Zleceniobiorcę szkoleń.

W przypadku konieczności zerwania umowy przez Zleceniodawcę lecz z winy leżącej po stronie Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 100% wartości zaplanowanych do realizacji przez Zleceniobiorcę szkoleń.

§ 11

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 13

Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zleceniobiorca, a dwa Zleceniodawca

 

 

………………………………..
Zleceniobiorca

…………………………………
Zleceniodawca


[1] Termin tylko dla osób, które nie zadeklarują pracy w terminach pierwszej grupy szkoleniowej.

[2] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1041 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni

psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek

pedagogicznych (Dz.U. 2013 poz. 369)

[3] W przypadku większej liczby pracodawców, prosimy o skopiowanie tabeli dla każdego pracodawcy osobno

[4] W przypadku składania ofert przez zespoły trenerskie, każdy trener jest zobowiązany złożyć  odrębne materiały

[5] Konieczne jest zadeklarowanie przynajmniej jednego terminu.

[6] Niepotrzebne skreślić. Konieczne jest zadeklarowanie przynajmniej terminów dla jednej grupy szkoleniowej.

[7] Niepotrzebne skreślić. Konieczne jest zadeklarowanie przynajmniej terminów dla jednej grupy szkoleniowej.

[8] Niepotrzebne skreślić. Wskazanie „Nie” wiąże się z odrzuceniem oferty.

[9] Niepotrzebne skreślić. Wskazanie „Nie” wiąże się z odrzuceniem oferty.

 

 

 

zapytanie na trenerów_autorów programów_10.08.2017