Era Ewaluacji była partnerem Ośrodka Rozwoju Edukacji i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wspólnie realizowaliśmy projekt „Program wzmocnienia systemu efektywności nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III” w latach 2011-2015, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cele projektu

 • podniesienie jakości systemu oświaty poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły stanowiącego wsparcie w rozwoju szkół i placówek;
 • dostarczanie informacji o systemie oświaty ułatwiających prowadzenie polityki edukacyjnej w Polsce.

Założenia projektu

Fundamentalnym założeniem nowego modelu nadzoru pedagogicznego wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego jest wzmocnienie systemu nadzoru pedagogicznego z ukierunkowaniem jego sprawowania na dokonywanie analizy i oceny jakości działalności edukacyjnej szkół i placówek.
Podstawą nowych rozwiązań jest rozgraniczenie trzech form (zadań) nadzorczych organów sprawujących nadzór pedagogiczny, w tym kuratorów oświaty.

Korzyści z projektu:

 • podniesienia jakości systemu oświaty;
 • prowadzenia racjonalnej polityki oświatowej na wszystkich poziomach zarządzania;
 • wdrażanie zobiektywizowanej oceny jakości pracy szkoły;
 • możliwość szybkiej i skutecznej identyfikacji słabych stron systemu oświaty oraz równie szybkiego wprowadzanie środków naprawczych;
 • zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania podejmowane w projekcie służyły rozwojowi systemu edukacji i tworzeniu warunków umożliwiających uczniom uczenie się przez całe życie celem dobrego funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy.

Wspieraliśmy szkoły i inne placówek jako organizacje uczące się, w których uczestnicy procesu edukacyjnego współpracowali ze sobą, biorą odpowiedzialność za realizację celów oraz wspólnie ciesząc się z uzyskanych efektów.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

 1. Wsparcie szkoły w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej poprzez wzmocnienie kompetencji osób odpowiedzialnych za sprawowanie nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji wewnętrznej w ramach tego działania planowane jest:
  • zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 20000 dyrektorów szkół i placówek w zakresie ewaluacji wewnętrznej;
  • zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 3000 nauczycieli – szkolnych liderów ewaluacji – odpowiedzialnych za wspomaganie rad pedagogicznych szkół i placówek w procesie ewaluacji wewnętrznej.
 2. Doskonalenie modelu badania jakości pracy szkoły. W ramach tego działania planowane jest:
  • operacjonalizacja wymagań państwa wobec szkół i placówek (opracowanie wskaźników do każdego z istniejących wymagań);
  • doskonalenie i rozbudowa narzędzi badawczych do prowadzenia zewnętrznego i wewnętrznego nadzoru pedagogicznego;
  • rozbudowa oraz doskonalenie internetowej bazy narzędzi.
 3. Przygotowanie 1000 wizytatorów ds. ewaluacji, dyrektorów szkół i placówek sprawujących nadzór pedagogiczny do stosowania zmodernizowanego nadzoru pedagogicznego.W ramach tego działania planowane jest:
  • doskonalenie programów modułów prowadzonych szkoleń;
  • ewaluacja podejmowanych działań szkoleniowych;
  • superwizja ewaluacji prowadzonych w szkołach i placówkach.
 4. Wdrażanie systemu zapewniania jakości nadzoru pedagogicznego. W ramach tego działania planowane jest:
  • doskonalenie rozwiązań dotyczących monitoringu oraz superwizji prowadzonych ewaluacji;
  • recenzje i analizy raportów z ewaluacji na poziomie krajowym i regionalnym;
  • doskonalenie systemu certyfikacji osób sprawujących nadzór pedagogiczny.
 5. Wsparcie zewnętrznego systemu nadzoru pedagogicznego. W ramach tego działania planowane jest:
  • doskonalenie i rozbudowa narzędzi do prowadzenia nadzoru pedagogicznego;
  • przygotowanie 1000 przedstawicieli organów prowadzących do analizy i wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu budowania regionalnej polityki oświatowej;
  • zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 2000 osób prowadzących badanie jakości pracy szkoły w zakresie analizy wyników egzaminów zewnętrznych i ewaluacji;
  • przygotowanie rozwiązań instytucjonalnych opisujących organizację pracy w systemie zadaniowym osób sprawujących nadzór pedagogiczny;
  • zorganizowanie i przeprowadzenie 20 szkoleń doskonalących dla wizytatorów w zakresie realizowania zadań z nadzoru pedagogicznego.
 6. Upowszechnianie Projektu i jego rezultatów. W ramach tego działania planowane jest:
  • organizacja 25 konferencji upowszechniających regionalnych, 5 krajowych dla pracowników kuratoriów oświaty, dyrektorów szkół i placówek;
  • udział w konferencjach naukowych, informacyjnych o zasięgu międzynarodowym i krajowym;
  • działania promocyjno-informacyjne (w tym, prowadzenie platformy internetowej – publikacja raportów z prowadzonego nadzoru pedagogicznego oraz statystyk na różnych poziomach, internetowe forum dyskusyjne dla wizytatorów, dyrektorów szkół i placówek, publikacja upowszechniająca rezultaty projektu itp.).

Więcej informacji na temat całego Projektu znajdą Państwo na stronie internetowej: www.npseo.pl

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z różnorodnymi publikacjami na temat zmian w nadzorze pedagogicznym. Publikacje dostępne są w wersji elektronicznej w materiałach do pobrania.