Użyteczność

Badania ewaluacyjne, które wykonujemy służą rozwojowi. Dają one wiedzę o:

  • Rezultatach prowadzonych działań;
  • Stopniu osiągnięcia założonych celów;
  • Czynnikach wpływających na poziom osiągnięcia celów oraz sposobach przezwyciężania zaistniałych problemów;
  • Możliwościach bardziej efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów;
  • Potrzebach beneficjentów i możliwościach lepszego ich zaspokajania.

Wsparcie

Dbamy o to, aby nasze ewaluacje pomagały ludziom, organizacjom i instytucjom w lepszym radzeniu sobie z zadaniami, jakie wykonują.

Pokazujemy zarówno ich mocne, jak i słabe strony.

Gdy odkryjemy zalety, opisujemy je jako dobre praktyki warte kontynuowania i naśladowania.

Gdy odkryjemy słabości, nie krytykujemy, tylko szukamy sposobów ich przezwyciężania. Skupiamy się na problemach, nie na ludziach.

Nie wykonujemy badań, których celem jest kontrola i rozliczanie.

Jakość

Dbamy o rzetelność orz najwyższą jakość prowadzonych badań poprzez:

  • Zatrudnianie doświadczonych badaczy;
  • Poszerzanie wiedzy i rozwój umiejętności poprzez systematyczne szkolenia wewnętrzne;
  • Przestrzeganie zasad metodologii badań ewaluacyjnych;
  • Pełne zaangażowanie zespołu w realizowane badania;
  • Bieżącą ewaluację własnej pracy.