Edukacja

 • Badanie jakościowe „Laboratorium Mikrobadań” na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych;
 • Ewaluacja on-going projektu „Świadomy wybór – pewny sukces” dla Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku;
 • Ewaluacja projektu „Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich (wypracowanie lokalnych strategii wyrównywania szans edukacyjnych)” na zlecenie Fundacji im. Komeńskiego;
 • Ewaluacja projektu „Uczenie się jest COOL” i jakości oferty edukacyjnej szkół na zlecenie Fundacji Kaszubskie Słoneczniki;
 • Monitoring i ewaluacja programu „Szkoła Marzeń” dla Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej;
 •  Ewaluacja szkolnego programu „Szkoła Ucząca Się” dla Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności;
 • Ewaluacja projektu „Mali Odkrywcy” realizowanego w ramach Działania 9.1.2 PO KL;
 • Ewaluacja projektu „Wielcy Odkrywcy” realizowanego w ramach Działania 9.1.2 PO KL;
 • Diagnoza potrzeb i problemów i społecznych gminy Nidzica oraz wsparcie ewaluacji szkół i placówek oświatowych z terenu gminy Nidzica na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy
 •  Badanie rezultatów głośnego czytania w szkołach i przedszkolach dla Fundacji ABC XXI – CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM ;
 •  Ocena programu wspólnotowego Młodzież dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej funkcję Narodowej Agencji Programu Młodzież;
 •  Ewaluacja programu „Mała Szkoła” prowadzonego przez Federację Inicjatyw Oświatowych;
 •  Ewaluacja systemu oceniania w gimnazjach dla Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli;
 • Ewaluacja systemu awansu zawodowego nauczycieli dla Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli;
 • Ewaluacja nauczania trzech edycji Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych dla Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych;
 •  Ewaluacja programu edukacyjnego Szkoła Trenerów Mediacji Rodzinnej;

Kultura

 • Ewaluacja  Programu  Ministra  Kultury  „Wydarzenia  Artystyczne” na zlecenie Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Ewaluacja Programu MKiDN „Edukacja kulturalna” i „Ochrona zabytków” dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Przygotowanie metodologii ewaluacji Programu Dom Kultury Plus na zlecenie Narodowego Centrum Kultury
 • Ewaluacja portalu „Mapa Kultury – Ludzie, Miejsca, Klimaty” na zlecenie Narodowego Centrum Kultury;

Polityka społeczna

 • Ewaluacja projektów systemowych OPS i PCPR w ramach Działania 7.1 PO KL w woj. podkarpackim na zlecenie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie;
 • Ewaluacja działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz badanie potrzeb klientów na zlecenie MOPS w Skarżysku-Kamiennej;
 • Badanie potrzeb i problemów gminy Nidzica na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy;
 • Ewaluacja Klubów Integracji Społecznej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na zlecenie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie;
 • Ewaluacja obsługi klienta na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie;
 • Ewaluacja on-going programu „Tu jest praca” w ramach PIW EQUAL dla Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Ewaluacja ex-ante „Szybka ocena i reakcja” – badanie pod patronatem WHO UNDP dotyczące ryzykownych zachowań młodzieży dla OPS Warszawa – Mokotów;
 • Ewaluacja ex-post Programu Profilaktyki dla Dzielnicy Warszawa Mokotów;
 • Ewaluacja ex-post programu „Biura Aktywizacji Bezrobotnych” dla Caritas Polska;

Projekty społeczne/Rozwój lokalny/Społeczności lokalne

 • Ewaluacja komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach PO FIO na zlecenie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;
 • Ewaluacja projektu „Zintegrowani Niepełnosprawni” na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych;
 • Ewaluacja Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” na zlecenie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce ;
 • Ewaluacja projektu „Od  informacji do partycypacji” (ewaluacja portalu Moja Polis) na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor;
 • Ewaluacja międzynarodowego programu grantowego V4 Community Foundation Maturity Program na zlecenie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce;
 • Analiza działań innowacyjnych w województwie świętokrzyskim na zlecenie Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego;
 • Ewaluacja projektu „Inkubator” na zlecenie Centrum Organizacji Pozarządowych „Szpitalna”
 • Badanie przygotowania polskiej wsi do przyjęcia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Federacji Inicjatyw Oświatowych;
 • Ewaluacja projektu „Monitoring indywidualnych przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną” na zlecenie Stowarzyszenia Lambda;
 • Diagnoza potrzeb i problemów i społecznych gminy Nidzica na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy;
 •  Ewaluacja programu RITA dla Forum Inicjatyw Oświatowych;
 • Ewaluacja mid-term międzynarodowego programu „Partnerstwo miast i obywateli” dla Bosch Stiftung w Sztuttgarcie;

Programy i projekty finansowane ze środków UE

Programy:

 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji z ewaluacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;
 • Badanie skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;
 • Ekspertyza dotycząca wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2006 i POPT 2007-2013 dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;
 • Ewaluacja realizacji celów PO PT 2004-2006 dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;
 • Monitoring Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004-2007 – analiza poziomu osiągnięcia wskaźników dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;
 • Przygotowanie ekspertyzy określającej wartości bazowe i docelowe wskaźników w projekcie Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;
 • Ewaluacja programu Phare SCI-TECH II dla Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej;
 • Ewaluacja mid-term międzynarodowego programu „Partnerstwo miast i obywateli” dla Bosch Stiftung w Sztuttgarcie;
 • Ewaluacja ex-post akcji „Przejrzysta Polska” dla Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich;
 • Ewaluacja ex-post programu Polityczna Akademia Kobiet Centrum Promocji Kobiet.

Projekty:

 • Ewaluacja projektu „Zintegrowani Niepełnosprawni” na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL Rozwój Dialogu Obywatelskiego
 • Ewaluacja projektu „Uczenie się jest COOL” i jakości oferty edukacyjnej szkół na zlecenie Fundacji Kaszubskie Słoneczniki;
 • Ewaluacja on-going projektu „Świadomy wybór – pewny sukces” dla Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku w ramach Działania 9.2 PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 • Ewaluacja projektu „Mali Odkrywcy” realizowanego w ramach Działania 9.1 PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;
 • Ewaluacja projektu „Wielcy Odkrywcy” realizowanego w ramach Działania 9.1 PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;
 • Diagnoza potrzeb i problemów i społecznych gminy Nidzica na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy w ramach Działania 7.2.1 PO KL Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Ewaluacja Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego ROSzEFS;
 • Ewaluacja projektu „Od  informacji do partycypacji” na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor w ramach Priorytetu V PO KL Dobre rządzenie;
 • Ewaluacja programu „Wiedza i doświadczenie” dla Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych;

Programy grantowe

 • Ewaluacja międzynarodowego programu grantowego V4 Community Foundation Maturity Program na zlecenie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce;
 • Ewaluacja Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” na zlecenie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce ;
 • Ewaluacja komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach PO FIO na zlecenie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;
 • Przygotowanie metodologii ewaluacji Programu Dom Kultury Plus na zlecenie Narodowego Centrum Kultury
 • Ewaluacja  Programu  Ministra  Kultury  „Wydarzenia  Artystyczne” na zlecenie Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Ewaluacja Programu MKiDN „Edukacja kulturalna” i „Ochrona zabytków” dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

Ewaluacje stron internetowych

 • Ewaluacja portalu „Mapa Kultury – Ludzie, Miejsca, Klimaty” na zlecenie Narodowego Centrum Kultury;
 • Ocena funkcjonalności i użyteczności portalu Moja Polis na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor;
 • Ewaluacja Portalu Efez.eu na zlecenie ITTI. Sp. z.o.o.

Ewaluacje organizacji/instytucji

 • Ewaluacja Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej , której celem było dostarczenie informacji do przygotowania nowej strategii działania organizacji
 • Ewaluacja działań Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum w Słubicach na rzecz przygotowania strategii rozwoju organizacji
 • Ewaluacja projektu „Zintegrowani Niepełnosprawni” na zlecenie Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych (jednym z celów projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji i podniesienie jakości zarządzania);
  Ewaluacja międzynarodowego programu grantowego V4 Community Foundation Maturity Program na zlecenie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (jednym z celów ewaluacji była ocena potencjału organizacji do prowadzenia międzynarodowych programów grantowych);