Era Ewaluacji zaprasza na konferencję

 Zmiany w prawie oświatowym

– wiedza i implementacja

Konferencja jest adresowana do

dyrektorów i nauczycieli liderów zespołów przedmiotowych

szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Odbędzie się w Gdańsku, dn. 19 sierpnia 2016 roku, w godzinach od 9.00 do 13.30 w Hotelu Focus, ul. Elbląska 85, 80-718 Gdańsk

Podczas wykładu zostaną przedstawione zmiany w prawie oświatowym, w tym m.in. przepisy dotyczące:

ü oceny pracy dyrektora szkoły

ü tzw. godzin karcianych

ü działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej

ü nadzoru pedagogicznego

W trakcie warsztatów uczestnicy będą planować działania ukierunkowane na wdrożenie zmian w sposób zapewniający szkole/ przedszkolu spójność i systemowość pracy placówki w roku szkolnym 2016/17.

 

ZAPEWNIAMY:

 1. Porady i wskazówki doświadczonych ekspertów dotyczące wdrożenia niezbędnych zmian w pracy szkoły i w prowadzeniu dokumentacji pedagogicznej.

 

 1. Materiały edukacyjne, w tym:

ü przykłady koncepcji pracy szkoły,

ü narzędzia do wyciągania wniosków z nadzoru pedagogicznego i diagnoz,

ü narzędzia do wypracowywania rekomendacji.

 

 1. Pracę z wzorami dokumentów, opracowanych z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym, w tym przykłady:

ü planów pracy szkoły,

ü planów nadzoru pedagogicznego z komentarzami,

ü wniosków z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

 

 1. Przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami w celu wybrania najbardziej odpowiednich dla danej szkoły/ przedszkola rozwiązań i działań.

 

 1. Praktyczne podejście do omawianych zagadnień.

 

 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

 • Miejsce: Gdańsk: Hotel Focus, ul. Elbląska 85, 80-718 Gdańsk
 • Koszt: obejmuje uczestnictwo, materiały edukacyjne, serwis kawowy, zaświadczenie:
  • Jedna osoba ze szkoły – 190 zł
  • Dwie i więcej osób ze szkoły – 150 zł za osobę
 • Zapisy do 31.07. 2016 – formularz na stronie: http://goo.gl/forms/ZO0httpp2fY22zdU2
 • Osoba do kontaktu: Karolina Sobczyk, tel. 785 788 384, e-mail: k.sobczyk@eraewaluacji.pl

 

 PROGRAM KONFERENCJI:

8.30-9.00

Rejestracja, wybór sesji warsztatowych

Powitalna kawaJ

9.00 – 10.00

Sesja wykładowa

 1. Powitanie uczestników – Agnieszka Borek, Prezeska Ery Ewaluacji
 2. Co nowego w przepisach? Na co warto zwrócić uwagę? – subiektywny wybór dyrektora-praktyka – Izabela Leśniewska, Skarbnik Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 w Radomiu
10.00 – 10.30 Przerwa kawowa i poczęstunek
10.30 – 13.30

Sesja warsztatowa

Sesja A

dyrektorzy

Jak zapewnić spójność i systemowość działań szkoły/ przedszkola uwzględniając obecne i przeszłe zmiany w aktach prawnych?

- opracowanie planu pracy szkoły uwzględniającego:

ü  zmiany w prawie oświatowym

ü  wnioski z nadzoru

ü  koncepcję pracy szkoły

- przygotowanie planu pracy pierwszej rady pedagogicznej

- wskazówki dotyczące koniecznych zmian w statucie szkoły i wewnętrznych dokumentach

- przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego

Prowadząca: Joanna Kozioł, wieloletni badacz jakości w oświacie, wizytatorka kuratorium oświaty.

Sesja B

liderzy zespołów przedmiotowych

Implementacja zmian w prawie oświatowym w działaniach nauczycieli –

- zaplanowanie pracy zespołu przedmiotowego w oparciu o zmiany w prawie oświatowym

- poznanie zasad pracy efektywnego zespołu przedmiotowego

- poznanie metod diagnozowania potrzeb doskonalenia pracy zespołu

- wymiana doświadczeń liderów

 

Prowadząca: Bernadetta Czerkawska, członkini zespołu projektu nadzoru pedagogicznego, nauczycielka języka polskiego.

 

 

Agnieszka Borek - edukatorka, nauczycielka i certyfikowana trenerka, socjolożka, badaczka społeczna. Koordynatorka po stronie Ery Ewaluacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół i placówek edukacyjnych, realizowanego w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Uniwersytetem Jagiellońskim. Superwizorka szkoleń dla  blisko 30 tys. dyrektorów i nauczycieli, realizowanych w ramach projektu nadzoru pedagogicznego. Ekspertka ds. metodologii badań w zespole Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Systemu Ewaluacji Oświaty. Członkini zespołu wdrażającego standardy dobrej edukacji i system ewaluacji w Arabii Saudyjskiej. Entuzjastka różnorodnych form edukacji. Współzałożycielka Akademii Młodych w Lesznie koło Błonia – innowacyjnej szkoły podstawowej i gimnazjum. Aktywna członkini ogólnopolskich i lokalnych organizacji pozarządowych, które stawiają sobie za cel wypracowywanie i upowszechnianie nowatorskich i efektywnych rozwiązań służących dobrej edukacji dzieci i dorosłych.

Izabela Leśniewska - nauczycielka, dyrektorka szkoły podstawowej, członkini Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty oraz Zespołu ds. stanowiska OSKKO w sprawie istotnych problemów oświaty, ekspertka w  Zespole ds. jakości i zakresu stosowania dokumentacji szkolnej w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wykładowca z zakresu prawa oświatowego i organizacji pracy szkoły, ekspertka i trenerka w projektach systemowych realizowanych przez MEN, ORE oraz Erę Ewaluacji m.in. Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół-II i IV etap edukacyjny,, Nadzór pedagogiczny. Autorka publikacji na temat prawa i organizacji pracy szkoły w prasie oświatowej, współautorka publikacji poradnikowych MEN. Psychoterapeutka w nurcie systemowej terapii systemowej. Propagatorka wielokulturowości w edukacji.

  Joanna Kozioł - starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie, edukatorka, nauczycielka i trenerka rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, ewaluator, liderka zmian w zakresie podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli z listy Ministra Edukacji Narodowej. Entuzjastka i organizatorka współdziałania oświaty z organizacjami pozarządowymi na rzecz innowacyjnego uczenia, zwłaszcza w zakresie uczenia się przez całe życie, kształtowania postaw obywatelskich i przedsiębiorczości. Trenerka Ery Ewaluacji – realizatorka projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół i placówek oświatowych, realizowanego w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Uniwersytetem Jagiellońskim – w ramach projektu doskonalenia jakości nadzoru pedagogicznego i wypracowania rozwiązań na rzecz dobrej edukacji dzieci i dorosłych (praca w Zespole, szkolenia dla dyrektorów, rad pedagogicznych i nauczycieli, konferencje międzynarodowe). Edukator nauczycieli i kadry kierowniczej w oświacie, na kwalifikacyjnych i doskonalących formach kształcenia zawodowego, organizowanych przez wyższe uczelnie.

Bernadetta Czerkawska – nauczycielka, trenerka, coach, instruktorka teatralna. Na stale współpracuje z Erą Ewaluacji oraz Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autorka programów dla szkół i nauczycieli, warsztatów, lekcji. Liderka zespołów przedmiotowych oraz wychowawczych w szkole. Ekspertka i trenerka w projekcie systemowym:  Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły (szkolenia dla wizytatorów, dyrektorów, nauczycieli oraz Rad Pedagogicznych). Opiekunka szkół we wdrażaniu zmian np. wprowadzanie oceniania kształtującego, badanie jakości pracy szkoły, zmiana metod nauczania. Na co dzień działa w Stowarzyszeniu „Calos Caghatos”, którego  głównym celem jest rozwój kreatywności dzieci i młodzieży poprzez działania kulturalne oraz edukacyjne.